Политика

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

Цел на провежданата от фирмата политика е осигуряването на качествени продажбени и сервизни услуги в пълна хармония с потребностите на нашите клиенти, заинтересовани страни и при стриктно спазване на нормативните актове.

Ръководството на „М Кар Варна” ООД залага следните стратегически цели в развитието на фирмата:

  • Развитие и непрекъснато усъвършенстване на система за управление на качеството при съблюдаване пълно съответствие със спецификата на фирмената дейност.

  • Осигуряване на непрекъсната и ефикасна обратна връзка с клиентите.

  • Периодично актуализиране, основано на обратната информация от измерване на изпълнението й, оценка адекватността на променените условия, огласяване на промените сред фирмения екип и заинтересованите страни в най-кратки срокове.

  • Разгласяване, въвеждане и запознаване служителите от всички нива с политиката за отговорността им за реализирането й.

  • Утвърждаване на доверие, коректност и обмен на информация с клиентите, доставчици и контролни органи.

  • Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация.

  • Ангажимент за отчитане на риска при вземане на решения и осигуряване на ресурси за неговото управление.

  • Развиване и утвърждаване позициите на фирмата.

Ръководните фирмени принципи за качествена работа са: лидерство, гъвкавост, прецизност, компетентност, бързина на реакция, конфиденциалност и стриктно съблюдаване на законовите разпоредби.

В качеството си на Управител на „М Кар Варна ” ООД се ангажирам да осигуря подходящи условия за ефикасното функциониране на системата за управление на качеството, с цел изпълнение на дефинираната “Политика по качество” и поетите задължения към нашите клиенти.


21.05.2018 Управител
:


/
Явор Чорбаджиев/

Autentificare

Te poti conecta in contul tau de client prin introducerea datelor de autentificare in campurile de mai jos.

Nu ai cont?

Iti poti crea un cont de client prin una din modalitatile de mai jos.